Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” olan Dr. Siyamek Saleki tarafından; ilgili kanuna uygun olarak işlenen kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına ilişkin haklarınız hakkında, tarafınızı aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Dr. Siyamek Saleki tarafından Kişisel Verilerin Toplamasının Yasal Dayanağı ​

Sağlık hizmeti için gerekli olan ve tarafınızdan paylaşılan verileriniz ile hizmetin sunumunda elde edilen verilerinizi de içeren kişisel verileriniz; Anayasa, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak toplanır ve işlenir.

Kişisel verilerinizi, KVKK gereğince “Veri Sorumlusu” sıfatıyla;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel şekilde,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlarla,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi, yeniden düzenleyeceğimizi, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşabileceğimizi ve KVKK’da belirtilen şartlarda, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarabileceğimizi, devredebileceğimizi, sınıflandırabileceğimizi ve KVKK’da düzenlenen diğer hallerde işleyebileceğimizi bildirmek isteriz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizi; tarafınıza sunulabilecek sağlık hizmetinin saptanması, sağlık hizmetinin sunulması, sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin doğru ve gerektiğinde güncel şekilde tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, muayenehaneye başvurduğunuz zaman öğrenilen bilgiler, sosyal medya hesaplarımıza gönderdiğiniz bilgi ve belgeler ile sesli ve görüntülü uzaktan iletişim uygulama, hesap ve sistemleriyle, hizmetin değerlendirilmesi amacıyla yapılan elektronik anketlerle, tarafınızla iletişime geçtiğimiz e-posta, telefon, faks vb. aracılığıyla toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma ve rıza metninin 2. maddesinde belirttiğimiz amaçlarla ve tarafınızdan bildirilen ilgili kurum, kuruluş veya sigorta firmasıyla sağlık hizmetinin denetim ve finansmanı için, yasal zorunluluk olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve internet sitemize ilişkin altyapı hizmeti aldığımız firmalarla, verilerin saklanmasına ilişkin hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan kişi ve kurumlarla, sosyal medya mecralarında ve ayrıca yasal zorunlulukların gerektiği durumlarda yetkili kurum, kuruluşlar ile paylaşılabileceğimizi bildirmek isteriz.

5. KVKK Gereğince İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” olan tarafımıza başvurarak;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

6. Başvuru Usulü

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca, KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “Veri Sorumlusu” olan tarafımıza yapacağınız başvuruları, hazırladığımız başvuru formunu doldurarak

  • Noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak “Ayazağa Mah, Azerbaycan Cad, No 3I, Vadi İstanbul 2A blok, No 60” adresine gönderebilir ya da
  • “siyamek.saleki@hs01.kep.tr” e -posta adresine, tarafınıza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Yapacağınız başvuruda; adınızın, soyadınızın ve başvurunuz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresinizin, telefon ve faks numaranız ile talep konusunun bulunması zorunludur. Talebinize ilişkin tüm bilgi ve belgeleri başvuruya eklemeniz gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular tarafımızca en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvurular kural olarak ücretsiz olarak işleme alınır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret alınabileceğini hatırlatmak isteriz.

Başvurunuzun reddedilmesi, yanıtsız kalması veya yanıtımızın yetersiz bulunması halinde, cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

Sorularını sor
Bilgi al
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?